Notariusz a umowa darowizny.

Zasady udzielania darowizny w Polsce są ściśle określone przez prawodawstwo. Większość przypadków darowizny wymaga obecności notariusza i jego podpisu, jednak istnieją i takie, które tego nie potrzebują. Warto wiedzieć jakie.

Continue Reading

Notariusz a dokumenty poświadczone notarialnie.

Poświadczenie notarialne dokumentów jest jedną z czynności podstawowych, które można zrealizować u notariusza. Cały proces należy rozpocząć od przedłożenia w kancelarii notarialnej oryginału dokumentu, który będzie uwierzytelniany. Notariusz natomiast dokonuje kopii dokumentu, potwierdzając jednocześnie jego zgodność z oryginałem i zaopatrując go w odpowiednią klauzulę.

Continue Reading

Co w praktyce oznacza rozdzielność majątkowa?

W małżeńskiej rozdzielności majątkowej nie istnieje coś takiego jak majątek wspólny. W tym przypadku można jedynie mówić o dwóch, całkowicie odrębnych majątkach współmałżonków. Podział mienia może nastąpić w wyniku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub w wyjątkowych sytuacjach – poprzez wyrok sądu.

Do czego służy ustanowienie odrębności majątkowej? Czy takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie majątku małżonków przed wierzycielami? Co w praktyce oznacza obecność intercyzy w pożyciu małżeńskim?

Continue Reading