Prawa własności dotyczące budynków są z reguły zdefiniowane w księgach wieczystych, przypisanych do określonych nieruchomości. Czy można cofnąć te zapisy a jeśli tak, to jak?

Niezbędny będzie notariusz

Wykreślenie zapisów znajdujących się w KW wymaga pomocy notariusza. Tylko on może sporządzić odpowiednią dokumentację prawną, uprawniającą określone jednostki do zmiany wspomnianych danych. Istnieje kilka metod, w oparciu o które można tego dokonać.

Po pierwsze – oświadczenie w formie pisemnej

Chcąc usunąć zapisy w KW, można złożyć specjalne oświadczenie w formie pisemnej, pod którym muszą złożyć swoje czytelne podpisy wszyscy zainteresowani. Złożenie oświadczenia winno odbywać się zawsze w obecności notariusza. Dopiero potem wspomniany dokument wraz z odpowiednimi wnioskami (np. o wykreślenie służebności osobistej) należy złożyć w Sądzie Rejonowym a konkretnie – w Wydziale Ksiąg Wieczystych, w których prowadzona jest dana księga.

Po drugie – oświadczenie w formie aktu notarialnego

Drugim sposobem na usunięcie zapisów z KW jest przygotowanie przez notariusza specjalnego aktu notarialnego, w którym zawarta zostanie treść danej sprawy. Po jego sporządzeniu treść dokumentu zostaje przeczytana w obecności zainteresowanych osób a następnie czytelnie przez nie podpisana. Dopiero na sam koniec notariusz przekazuje wspomniany dokument do Sądu Rejonowego (Wydziału Ksiąg Wieczystych) prowadzącego daną księgę.

Po trzecie – oświadczenie w treści umowy kupna – sprzedaży

Jeśli zapisy w KW dotyczą np. służebności mieszkania, można je wykreślić z KW sporządzając odpowiedni akt notarialny, w skład którego wejdzie wspomniana umowa i oświadczenie o zrzeczeniu się służebności osobistej danej nieruchomości. Dokumentacja ta będzie oczywiście składana również w obecności notariusza i pozostałych osób zainteresowanych.

Nie można oczywiście zapomnieć o konieczności wypełnienia innych formalności a zwłaszcza uiszczeniu w kasie Sądu stosowanych opłat za złożenie wniosku. Opłata za wykonanie określonej czynności prawnej przysługuje również notariuszowi.