Zdarza się czasem, że ze względu na stosunki dobrosąsiedzkie lub uwarunkowania historyczne, pozwalamy innym na korzystanie z naszego gruntu – sytuacja taka może być jednak dla nas niebezpieczna, spójrzmy dlaczego.

Jakie wyróżniamy rodzaje służebności?

Służebność przesyłu daje prawo na przykład zakładowi energetycznemu, do korzystania z czyjegoś terenu w sytuacji, gdy znajduje się na nim infrastruktura danego zakładu. Służebność gruntowa natomiast polega na możliwości korzystania przez właściciela jednej nieruchomości w pewnym zakresie z własności należącej do kogoś innego. W praktyce wykorzystywane jest to choćby po to, by umożliwić dojazd do czyjejś nieruchomości, gdy jest to możliwe jedynie korzystając z terenu innego właściciela.

Zasiedzenie służebności może doprowadzić do przejęcia gruntów

Jeżeli nie zareagujemy odpowiednio wcześnie na bezumowne korzystanie z naszego gruntu, może on zostać nabyty przez osobę z niego korzystającą, nawet bez naszej zgody. Aby doszło do takiej sytuacji, spełnione muszą zostać jednocześnie trzy przesłanki:

  • musi upłynąć odpowiednio długi czas bezumownego korzystania. Jeżeli następowało ono w dobrej wierze, to musi minąć co najmniej 20 lat korzystania, jeżeli natomiast odbywało się to w złej wierze lub jeśli chodzi o zasiedzenie służebności przesyłu, musi minąć 30 lat,
  • zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego – niezbędne jest, by na spornym terenie istniało trwałe i widoczne urządzenie w postaci obiektu będącego wynikiem świadomej i celowej aktywności człowieka,
  • wspomniany wcześniej okres bezumownego korzystania musi być ciągły.

Jak możemy znieść zasiedzianą służebność?

Jest to możliwe, nie zawsze jest jednak proste. Aby uporządkować statusy nieruchomości i znieść służebność, niezbędne będzie zawarcie odpowiedniej umowy między stronami, regulującej kwestię wzajemnych stosunków, jeśli chodzi o sporny teren. Otwarta jest kwestia tego, czy zniesieniu służebności musi towarzyszyć wynagrodzenie, czy też możliwe jest zniesienie jej bez wynagrodzenia. Zwyczajowo, wynagrodzenie jest oczekiwane, gdy służebność nie jest konieczna do korzystania z nieruchomości, a jednocześnie jest ona uciążliwa. Jeżeli natomiast służebność gruntowa przestała mieć już znaczenie, możemy mówić o jej zniesieniu bez wynagrodzenia.

 

Pomoc prawna w uregulowaniu kwestii służebności: www.notariuszrataje.pl