Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, które dotyczy korzystania z urządzeń służących do przesyłu mediów, np. energii, gazu. Kiedy można wymagać ustanowienia służebności przesyłu?

Planowana inwestycja

Gdy przez nieruchomość należącą do właściciela ma przebiegać inwestycja planowana przez przedsiębiorcę, na przykład linie wysokiego napięcia czy sieć gazowa, może on nie wyrazić na to zgody. Musi jednak pamiętać o tym, że w takiej sytuacji przedsiębiorca przesyłowy może wystąpić na drogę sądową, aby uregulować prawnie stan jego urządzeń przesyłowych.

W związku z tym najlepszym wyborem jest zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu dla tych urządzeń, które mają znajdować się na nieruchomości właściciela. Dodatkowo, jest to dla niego szansa na uzyskanie stosownego odszkodowania.

Podpisanie umowy jest także korzystne dla właściciela przedsiębiorstwa – pozwala mu na uniknięcie roszczenia o bezrozumne korzystanie z instalacji i umożliwia uregulowanie kwestii korzystania z urządzeń przesyłowych w przyszłości.

Służebność przesyłu w polskich przepisach prawa

W polskich przepisach prawnych służebność przesyłu uregulowana została w art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z Kodeksem służebność przesyłowa pozwala przedsiębiorcy przesyłowemu na korzystanie ze swoich urządzeń, które muszą przebiegać przez nieruchomość należącą do osób trzecich. Odnosi się to zarówno do tych urządzeń, które dopiero mają być wzniesione, jak również do tych, które już istnieją.

Powstanie służebności przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy oraz właściciel nieruchomości mogą żądać ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem w drodze umowy, z orzeczenia sądowego, a także przedsiębiorstwo może uzyskać służebność przesyłu w drodze zasiedzenia.

Jeśli dojdzie do zmiany właściciela przedsiębiorstwa, w takiej sytuacji nie musi dochodzić do ustanowienia służebności przesyłu na nowo, ponieważ przechodzi ona na każdego kolejnego właściciela.

Służebność wygasa dopiero z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Właściciel przedsiębiorstwa jest wtedy zobowiązany do usunięcia urządzeń, o ile utrudniają one korzystanie z nieruchomości. Jeśli powodowałoby to nadmierne trudności albo koszty, wtedy właściciel jest zobowiązany do zapłaty właściwej kwoty na rzecz naprawy szkody wynikającej z pozostawienia urządzeń przesyłowych.

Pomoc prawną w zakresie ustanowienia i obsługi służebności przesyłu świadczy kancelaria: www.kpmm.pl