Od momentu zawarcia związku małżeńskiego obowiązuje ustrój majątkowy, który zwyczajowo i prawnie jest postrzegany jako wspólność majątkowa. Chodzi w tym przypadku o to, że składniki majątkowe męża i żony tworzą jedną masę majątkową, czyli stanowią ich wspólny małżeński majątek.

Czym jest wspólność majątkowa?

Wspólność majątkowa jest swoistym rodzajem współwłasności łącznej charakteryzującym się tym, że w trakcie jej trwania żadnemu z małżonków nie przysługuje prawo dysponowania majątkiem wspólnym jako całością. Ten ustrój majątkowy oznacza wspólność bez udziałową, przy czym ani mąż, ani żona nie mają prawa rozporządzania całym majątkiem.

Małżeństwo, a trzy rodzaje masy majątkowej

Małżeństwo, które funkcjonuje według takiego ustroju majątkowego, dysponuje trzema rodzajami masy majątkowej, na którą składają się majątki osobiste oraz majątek wspólny małżonków. Tradycyjnie są one traktowane jako całość gospodarcza, a o jej podziale może zadecydować sąd lub zawarta pomiędzy małżonkami umowa.

Rozszerzenie wspólności majątkowej na majątek osobisty

Warunkiem rozszerzenia wspólności majątkowej na majątek osobisty jednego lub obojga małżonków jest sporządzenie aktu notarialnego. Zostaną zapisane w nim postanowienia małżonków dotyczące z jednej strony sposobu odpowiedzialności przed wierzycielami, z drugiej natomiast dojdzie do sprecyzowania zasad panujących w małżeństwie.

Jakie elementy nie podlegają rozszerzeniu wspólności majątkowej na majątek osobisty?

Nie wszystkie elementy mogą być uwzględnione w rozszerzeniu wspólności majątkowej. O ile współmałżonkowie nie posiadają takiej wiedzy, to notariusz ma obowiązek uświadomienia im, że rozszerzeniu wspólnoty nie podlegają przedmioty, które stanowią własność jednego z małżonków nabytą w drodze zapisu, dziedziczenia, darowizny czy prawa niezbywalnego. Przedmiotem rozszerzenia wspólności majątkowej nie mogą być poza tym wierzytelności pochodzące z tytułu odszkodowania na przykład za uszkodzenie ciała.

O formie umowy dotyczącej rozszerzenia wspólności majątkowej decydują w zasadzie małżonkowie, przy czym jej kształt powinien być zgodny z artykułem 49 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.