Głównym sposobem ustanawiania służebności przesyłu jest umowa zawierana między przedsiębiorcą a właścicielem danej nieruchomości. W tym przypadku zastosowanie znajdują przepisy dotyczące służebności gruntowych.

Służebność przesyłu

W nowej ustawie z dnia 3 sierpnia 2008 roku pojawiła się nowa instytucja prawna, a mianowicie służebność przesyłu. Dopiero wówczas pojęcie to zostało ujęte w ramy prawne. Istotą służebności przesyłu jest obciążenie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który ma zamiar wybudować, bądź którego własność stanowią urządzenia przesyłowe. Przedsiębiorca może korzystać w danym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem urządzeń.

Przepisy regulujące służebność przesyłu

Przepisy, które regulują służebność przesyłu pozwalają na wytyczenie zasad, na jakich przedsiębiorca przesyłowy będzie korzystał z części nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe. Warto to uregulować, gdyż samo umieszczenie urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie bywa dla jego właściciela uciążliwe. Trzeba bowiem tolerować ich obecność, a niekiedy konieczna jest ich konserwacja czy naprawa. Dlatego aby uniknąć różnego rodzaju konfliktów na tym tle, warto uregulować wzajemne stosunki właśnie poprzez ustanowienie służebności przesyłu. Przynosi to korzyści obu stronom umowy.

Sposoby ustanowienia służebności przesyłu

Głównym sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest oczywiście umowa między właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą przesyłowym. Jednak do powstania służebności jako ograniczonego prawa rzeczonego nie trzeba od razu zawierać całej umowy w formie aktu notarialnego. Pomoc notariusza jest więc zbędna. Wystarczające jest oświadczenie właściciela danej nieruchomości o ustanowieniu służebności na rzecz danego podmiotu. Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie w dowolnej formie. Na ogół jednak tworzy się umowę notarialną.