Nabycie spadku może być poświadczone w sądzie lub u notariusza. Oznacza to, że sprawy spadkowe nie zawsze muszą być załatwiane w kancelarii notarialnej. Kiedy więc zdecydować się na notarialne poświadczenie dziedziczenia, a kiedy niezbędne okaże się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku?

Sądowe poświadczenie nabycia spadku

w celu poświadczenia prawa do spadku w sądzie należy złożyć wniosek o stwierdzenie jego nabycia. Wnioskować w tej sprawie może każdy, kto ma w tym interes prawny. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku mogą wystąpić więc zarówno spadkobiercy i ich następcy prawni, jak również wierzyciele spadkodawcy lub spadkobierców. Do ustawowego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potrzebny jest ponadto akt zgonu, a także ewentualnego aktu małżeństwa czy akty urodzenia dzieci spadkodawcy. W przypadku nabycia spadku z testamentu należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu oraz testament spadkodawcy. Sądem, w którym powinien być złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku będzie sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Stwierdzenie nabycia spadku czy poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od momentu otwarcia spadku z wyjątkiem sytuacji, w której wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie składane jest przed notariuszem albo w sądzie rejonowym. Po przeprowadzeniu rozprawy, sąd wydaje postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Inną możliwością poświadczenia dziedziczenia jest dokonanie tego u notariusza. Aby skorzystać z tej możliwości konieczna jest obecność wszystkich osób wchodzących w grę jako spadkobiercy. Co więcej, nie może być między nimi sporu co do sposobu i osób biorących udział w dziedziczeniu. Pierwszym etapem przy poświadczaniu dziedziczenia jest sporządzenie protokołu dziedziczenia. Kolejny krok to przygotowanie właściwego aktu poświadczenia dziedziczenia, który zostaje wpisany do rejestru poświadczeń. Koszty poświadczenia dziedziczenia u notariusza obejmują sporządzenie aktu poświadczenia, a także spisanie protokołu dziedziczenia czy otwarcie i ogłoszenie testamentu.