Sporządzenie aktu darowizny powinny poprzedzać pewne przygotowania. W ramach ich należy zgromadzić odpowiednie dokumenty i umówić się na wizytę u notariusza.

Dodatkowe dokumenty u notariusza – kiedy będą potrzebne?

Istnieje kilka okoliczności sporządzania aktu darowizny, przy których niezbędne będą dodatkowe dokumenty. Mowa tutaj o:

  • przekazywaniu mieszkania spółdzielczego,
  • przekazywaniu mieszkania własnościowego,
  • przekazywaniu samochodu lub innego pojazdu mechanicznego.

Darowizna – niezbędne dokumenty

W zależności od tego, co jest przedmiotem darowizny, niezbędne dokumenty mogą być różne. W przypadku pojazdów mechanicznych do notariusza należy dostarczyć jedynie kartę pojazdu i dowód rejestracyjny. Dla przekazania mieszkania spółdzielczego konieczne będzie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności prawa spółdzielczego.

Nieco bardziej skomplikowane i wymagające obszerniejszej dokumentacji jest przekazywanie własności nieruchomości. Konieczne dla notariusza będą wtedy następujące dokumenty:

  • odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mającej być przedmiotem darowizny — wskazane jest, aby odpis ten był możliwie jak najbardziej aktualny, jeśli księga wieczysta prowadzona jest przez internet, opis możliwy jest do uzyskania w każdym sądzie rejonowym,
  • dokument potwierdzający nabycie własności nieruchomości — jako taki dopuszcza się umowę, orzeczenie sądu lub decyzję administracyjną,
  • decyzja wójta/burmistrza/prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości — w przypadku działek budowlanych, czy też decyzja starosty o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów, jeśli chodzi o podział nieruchomości rolnej,
  • pismo z urzędu gminy określające przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dotyczący działki przeznaczonej do podarowania, jak i tej, która ma pozostać w rękach darczyńcy.

Wymienione wyżej dokumenty mogą okazać się jednak niewystarczające dla sporządzenia aktu darowizny. Po analizie notariusza możemy być poproszeni o dostarczeniu dodatkowych zaświadczeń.