Przedmiotem darowizny może być niemal wszystko – od gotówki, poprzez nieruchomość, aż po wartościowe przedmioty. I chociaż w większości przypadków obdarowywany przyjmuje pieniądze lub rzeczy, to nie do rzadkości należą sytuacje, w których następuje odrzucenie lub zwrot darowizny. Jak tego dokonać?

Odrzucenie darowizny

Jednym ze sposobów na uniknięcie darowizny jest jej formalne odrzucenie jeszcze przed przekazaniem. Co warte podkreślenia – obdarowywana osoba ma pełne prawo do odrzucenia darowizny, bez konieczności podawania przyczyn takiego postępowania. W przypadku braku złożenia oświadczenia o tym, iż darowizna została przyjęta, to najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie stosownego dokumentu zawierającego informację o jej odrzuceniu. Oświadczenie powinno mieć formę pisemną, a jego treść musi jednoznacznie wskazywać na to, iż dana darowizna jest odrzucana. W przypadku zwrotu przekazanej kwoty na konto bankowe darczyńcy opis przelewu powrotnego należy sformułować w taki sposób, aby jasno on wskazywał na to, iż jest to zwrot odrzuconej darowizny.

Zwrot darowizny

Odrzucenie darowizny jest praktycznym rozwiązaniem w sytuacji, w której obdarowywany nie chce przyjąć przekazywanego mu datku. Nieco inaczej wygląda rezygnacja z datku w przypadku, gdy osoba obdarowana przyjęła darowiznę i chce ją dobrowolnie zwrócić na rzecz darczyńcy. Tutaj jednym z rozwiązań może być tak zwana darowizna powrotna, która umożliwia przekazanie danego przedmiotu pierwotnemu właścicielowi. Jednak warte podkreślenia jest to, iż dokonanie darowizny powrotnej w wielu przypadkach wymaga wizyty u notariusza. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przedmiotem darowizny jest rzecz, której przekazanie wymaga aktu notarialnego (między innymi nieruchomość). W tej sytuacji notariusz tworzy odpowiedni dokument, na podstawie którego następuje przekazanie darowizny. Co ważne – osoba obdarowywana musi wyrazić zgodę na takie zakończenie sprawy.

Jednym z rozwiązań umożliwiających zrzeczenie się darowizny jest dobrowolne rozwiązanie umowy o jej przekazanie, która była zawarta pomiędzy darczyńcą o osobą obdarowywaną. Jednak w tym przypadku należy pamiętać o tym, iż aby było to możliwe, to darowizna nie może być jeszcze wykonana.