Zawarcie umowy deweloperskiej u notariusza odbywa się w bardzo podobny sposób jak inne czynności, których efektem jest sporządzenie aktu notarialnego, a więc np. darowizny nieruchomości czy umowa sprzedaży.

Czynności wykonywane przed przystąpieniem do umowy deweloperskiej

Przed przystąpieniem do podpisania umowy nabywca powinien otrzymać od dewelopera prospekt informacyjny, do którego koniecznie musi być dołączony wzór umowy deweloperskiej, jaką się później podpisze. Nabywca dzięki otrzymaniu tego typu informacji ma szanse zapoznać się z treścią umowy i ewentualnie negocjować zmiany i rozwiać wszelkie niejasności, gdyż w chwili gdy obie strony znajdą się przed notariuszem na negocjacje i pytania będzie już za późno.

Kolejny krok to ustalenie miejsca i terminu zawarcia umowy deweloperskiej. Najczęściej to deweloper wskazuje notariusza, jednak ta kwestia pozostaje do ustalenia. Podpisanie umowy dokonuje się w kancelarii notarialnej w lokalizacji wygodnej dla obu stron (np. notariusz w Poznaniu). Czasem, jeżeli notariusz wyrazi na to zgodę, może się odbyć w innej siedzibie np. biurze dewelopera.

Zadania notariusza

Przed przystąpieniem do umowy notariusz prosi o podanie danych osobowych nabywców. Następnie jego naczelnym obowiązkiem jest zadbanie o formalną stronę transakcji między nabywcą a deweloperem. Musi on sprawdzić treść umowy czy jest ona zgodna z prawem, a także zweryfikować zgodność stanu prawnego nieruchomości z wpisami w księdze wieczystej. Wszystko po to, by umowa była zgodna z prawem i z poszanowaniem interesów obu zainteresowanych stron.

Czynność notarialna odbywa się przy obecności obu stron i rozpoczyna się od sprawdzenia przez notariusza tożsamości zainteresowanych. Następnym krokiem jest stwierdzenie czy obie strony zapoznały się z treścią umowy deweloperskiej i czy nie mają żadnych wątpliwości w tej kwestii. Obowiązkiem notariusza jest także poinstruowanie, szczególnie nabywcy, czym jest umowa deweloperska. Po potwierdzeniu zgody obu stron w stosunku do treści umowy notariusz przechodzi do ponownego odczytania umowy. Na zakończenie nabywca i deweloper składają swoje podpisy, pod nimi zaś podpisuje się sam notariusz.

Podpisanie umowy deweloperskiej rzecz jasna wiąże się  z zapłaceniem notariuszowi opłaty. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności obie strony otrzymują od notariusza wypisy aktu notarialnego, zawierającego umowę deweloperską.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.