Podejmując działalność gospodarczą w formie spółki należy wiedzieć o tym, iż jednym z kosztów jej prowadzenia będą opłaty za usługi notarialne. Ta forma działalności obliguje przedsiębiorcę do tworzenia wielu umów i dokumentów w formie aktu bądź protokołu notarialnego – pod rygorem ich nieważności. Zakres czynności notarialnych jest uzależniony od rodzaju spółki.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to ten rodzaj działalności gospodarczej, który wymaga bardzo wielu czynności notarialnych. Sam akt notarialny jest potrzebny do sporządzenia umowy spółki oraz w przypadku przystąpienia do niej nowego wspólnika. Natomiast protokołu notarialnego wymagają uchwały wspólników o zmianie umowy spółki oraz uchwały zarządu obniżające kapitał zakładowy. Dodatkowo istnieje szereg podpisów, które muszą być poświadczone w sposób notarialny – między innymi podpisy członków składane podczas rejestracji bądź likwidacji spółki oraz podpisy składane pod umową zastawienia bądź zbycia udziałów spółki.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to taki rodzaj przedsiębiorstwa, w którym usługi notarialne są świadczone najczęściej. Sporządzenie aktu notarialnego jest wymagane w przypadku sporządzania statutu spółki, wyrażania zgody akcjonariuszy na utworzenie spółki oraz objęcie jej akcji, oświadczenia zarządu o wysokości kapitału zakładowego oraz o jego podwyższeniu (do wysokości przewidzianego w statucie). Protokół notarialny jest tworzony w przypadku uchwał walnego zgromadzenia oraz uchwał zarządu w sprawie umorzenia akcji. Natomiast w przypadku podpisów poświadczanych notarialnie sytuacja jest analogiczna do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Usługi notarialne są także świadczone w pozostałych rodzajach spółek. W spółce jawnej poświadczenie podpisów przez notariusza będzie potrzebne przy zakładaniu spółki i zmianach jej składu osobowego. Podobnie jest w spółce komandytowej i partnerskiej – jednak w tych obu przypadkach udział notariusza będzie także konieczny przy sporządzaniu umowy spółki, która musi posiadać formę aktu notarialnego.

Bez względu na rodzaj spółki istnieją pewne czynności, które muszą posiadać taką samą formę – połączenie, przekształcenie bądź podział spółek wymaga protokołów notarialnych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.