Jedną z dokonywanych przez notariusza czynności notarialnych jest przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych albo pieniędzy w walucie polskiej lub obcej, ale tylko w szczególnych sytuacjach. Z przyjęcia depozytu spisywany jest protokół w formie aktu notarialnego.

Czym jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny jest jednym z narzędzi gwarantującym bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Zostaje on ustanowiony wraz z chwilą złożenia pieniędzy, które są przechowywane na specjalnym koncie bankowym, przeznaczonym wyłącznie do depozytów. W sporządzonym protokole z przyjęcia do depozytu znajdują się szczegółowo określone warunki jego wypłaty czy wydania, bądź też termin i osoba, która jest uprawniona do wypłaty czy wydania depozytu. Ważne, aby stwierdzenie spełnienia owych warunków możliwe było bez potrzeby ich interpretacji czy oceny.

Kiedy warto skorzystać depozytu notarialnego?

Dzięki depozytowi notarialnemu w przypadku sprzedaży czy innych praw zarówno interes sprzedającego jak i kupującego zostanie zabezpieczony w równym stopniu. Zaletą takiego rozwiązania dla sprzedającego jest to, że dysponuje on informacjami odnośnie posiadania przez kupującego odpowiednich środków na nabycie danej nieruchomości. Dodatkowo kupujący nie jest zobowiązany do wpłaty wyznaczonej ceny na rachunek bankowy sprzedającego, jeśli nie została jeszcze podpisana umowa sprzedaży. Część czy też całość ceny sprzedaży znajduje się na rachunku bankowym notariusza będącego osobą zaufania publicznego, który to przelewa cenę na rachunek sprzedającego w momencie spełnienia warunków określonych w protokole przyjęcia do depozytu. Jeśli umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku, notariusz przelewa cenę na rachunek wskazany przez kupującego.

Należy pamiętać o tym, że instytucja przechowania środków pieniężnych przez notariusza nie ma związku z instytucją akredytywy bankowej. Z kolei osoba składająca środki pieniężne wskazuje tylko kto bezwarunkowo i bez zastrzeżeń będzie mógł daną kwotę odebrać, po udowodnieniu przez nią spełnienia warunków znajdujących się w sporządzonym wcześniej protokole.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.